Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van:

Mamasgezondetips ( Ebs Services Comm V. ) 

Margareta van de Vaeghevierelaan 1

9992 Middelburg 

België
E-mailadres: aantafel@mamasgezondetips.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0649. 786 568

RPR: Gent

KBC Bank IBAN: BE97 0689 0567 1849

BIC: KREDBEBB

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door Ebs Services Comm V.  alsook via de websites van Ebs Services Comm V.  , en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Ingeval van verkoop op afstand, laat het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 ("WER") de consument toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet onder de artikelen VI.47 en volgende WER.

Artikel 1 - Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop van de op de website www.mamasgezondetips.be ,die toebehoren aan de Ebs Services Comm V. met maatschappelijke zetel te 9992 Middelburg , Margareta van de Vaeghevierelaan 1  en met Ondernemingsnummer: BE 0649 786 568 

1.2. De klant (hierna "Klant") is de consument (meerderjarig ofwel minderjarig mits toestemming van de ouders of voogd) alsook de professionele klant (i.e. de onderneming) die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Mamasgezondetips uitgevers wenst te kopen. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Pelckmans Mamasgezondetips ( Ebs Services Comm V ) en de Klant.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden aan Ebs Services Comm V. , zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast "Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen" aan te vinken.

1.4. Alle leveringen doorEbs Services Comm V gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Nederlands.

1.5. De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Ebs Services Comm V, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

1.6. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Ebs Services Comm V

Artikel 2 - De Producten

2.1. De Websites bieden een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert.Ebs Services Comm V kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de Websites.

2.2.Ebs Services Comm V is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Ebs Services Comm V  de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Websites op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten.

3.2. In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Ebs Services Comm Vhierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Ebs Services Comm V nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.

Artikel 4 - Bestelling van de Producten

4.1. De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Websites voorziene bestelformulier.

4.2. Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest de hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn "Winkelwagen". Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn "Winkelwagen". Indien de Klant de bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen.

4.3. Om bestellingen te plaatsen op de Websites, dient de Klant ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van zijn ouders of voogd.

4.4.Ebs Services Comm Vuitgevers behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan.

4.5.  Ebs Services Comm V de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 5 - Facturatie en betaling

5.1. Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Ebs Services Comm V  aan de Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag.

5.2. De factuur zelf zal worden opgemaakt op het ogenblik van de uitlevering van de bestelde Producten en aan de Klant worden bezorgd op het ogenblik van de levering.

5.3. Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal kunnen worden geraadpleegd door de Klant.

5.4. Laattijdige of niet-betaling door de Klant van het vermelde voorschot geeft Ebs Services Comm V het recht om de levering van de Producten op te schorten totdat de (reeds) verschuldigde bedragen werden betaald. Het factuursaldo moet worden betaald binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

5.5. De Producten blijven eigendom van Ebs Services Comm V tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan.

5.6. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan 1% per begonnen maand op het openstaand factuurbedrag verschuldigd zijn evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-onverminderd het recht van Ebs Services Comm V om hogere schadevergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs kan leveren van deze werkelijk geleden schade.

5.7. In geval Ebs Services Comm V na schriftelijke aanmaning tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 10% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 35,-.

Artikel 6 - Levering

6.1. Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde Producten moeten worden geleverd.

6.2. Alle leveringen door Ebs Services Comm V zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant, plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 17u. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met verdere informatie over de wijze waarop de bestelling kan worden ontvangen, afhankelijk van de gebruikte transporteur. Eventuele bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de Klant.

6.3. Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf de ontvangst van de Producten door de Klant of de door hem aangewezen persoon.

Artikel 7 - Conformiteit

7.1. Ebs Services Comm V  in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door  Ebs Services Comm V Producten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken Producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

7.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, gebruik in strijd met de bestemming van het Product, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of externe invloeden na levering. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is Ebs Services Comm V niet aansprakelijk.

7.3. De Klant dient de geleverde Producten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten dan wel een beschadigde verpakking met mogelijk beschadiging van Producten tot gevolg dient bij aflevering onmiddellijk aan de aanbieder te worden gemeld en op de afleverbon te worden aangetekend.

7.4. De Klant dient eventuele klachten over de Producten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij Ebs Services Comm V in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee maanden nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.5. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Ebs Services Comm V te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.6. Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.7. Iedere vordering op Ebs Services Comm V, tenzij deze door Ebs Services Comm V is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ogenblik waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn mag verstrijken vóór het einde van een periode van twee jaar vanaf de levering van het Product.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1. De consument heeft de in geval van online aankopen het recht om, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument het Product heeft ontvangen,Ebs Services Comm V op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Daarvoor neemt de consument contact op met katrijn@mamasgezondetips.be 

8.2. Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de consument Ebs Services Comm V op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.

8.3. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur en van een volledig ingevuld retourdocument.

8.4. Het Product zal dienen te worden teruggestuurd te worden naar Ebs Services Comm V , Margareta van de Vaeghevierelaan 1, 9992 Middelburg 

8.5. De risico's verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de consument. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten.

8.6. Dit herroepingsrecht geldt niet in de verhouding tussen Ebs Services Comm V en de professionele klant (i.e. de onderneming).

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De Websites, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo's, foto's, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopscatalogus behoort in eigendom toe aan  Ebs Services Comm V  de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Ebs Services Comm V  een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Websites of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ebs Services Comm V

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

11.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Ebs Services Comm V niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Ebs Services Comm V de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de Producten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

11.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Ebs Services Comm V beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Artikel 11 - Overmacht

12.1. In geval van overmacht is Ebs Services Comm V niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Ebs Services Comm V zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

12.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Ebs Services Comm V die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Websites, ...

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

13.1. In geval van betwisting tussen Ebs Services Comm V en een professionele klant (i.e. een onderneming) omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent, afdeling Gent,  bevoegd tot beslechting van het geschil.

13.2. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen tussen Ebs Services Comm V en een consument, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbank.

13.3. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant Ebs Services Comm V

 13 - Varia

14.1. De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

14.2. De inhoud van de Websites kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

14.3. Alle persoonsgegevens van de consument worden vertrouwelijk behandeld door Ebs Services Comm V in overeenstemming met haar Privacy Policy zoals terug te vinden op de Websites en zoals hieronder opgenomen.

14.4. Voor klachten bij een online bestelling kunnen consumenten ook terecht bij het door de Europese Commissie uitgewerkte platform, terug te vinden via volgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/